Uskoro će postati jedno od najvećih postrojenja za preradu prirodnog plina na svijetu. Postrojenje će dobivati višekomponentni plin (etan, propan, butan, frakcija pentan-heksana i helij) iz proizvodnih centara za plin Yakutia i Irkutsk, koje Gazprom uspostavlja u okviru programa Istočni plin.

Kapacitet projektne obrade: 42 milijarde kubnih metara prirodnog plina godišnje.
Proizvodnja helija: do 60 milijuna kubnih metara godišnje.
Proizvodnja etana: oko 2,5 milijuna tona godišnje.
Proizvodnja propana: oko 1 milijun tona godišnje.
Proizvodnja butana: oko 500 000 tona godišnje.
Proizvodnja frakcije pentan-heksana: oko 200 000 tona godišnje.
Proizvodnih sustava: 6.
Površina postrojenja: 800 hektara.

LOKACIJARuska Federacija, Amurska oblast, grad Svobodny
InvestitorGAZPROM 
KlijentVELESSTROY 
Opis izvršenih uslugaKompletna instalacija cijevovoda:
- unutarnji dio kompresorske jedinice
- vanjski dio kompresorske jedinice
- montaža i zavarivanje svih potrebnih konstrukcija
- centriranje prije puštanja u rad kompresora
- isporuka jedinice klijentu sa svom potrebnom dokumentacijom

Superkritična termoelektrana Kusile četvrta je najveća svjetska elektrana na ugljen i pomoći će u jačanju kapaciteta Južne Afrike za potporu gospodarstvu zemlje. Termoelektrana Kusile pogonjena je na ugljen i sastoji se od šest proizvodnih jedinica od po 800 MW instalirane snage, što čini ukupni proizvodni kapacitet od 4.800 MW. Energy service sudjelovao je u ovom pothvatu instalacijom cijevi, kontrolom kvalitete i aktivnostima zavarivanja za svih šest proizvodnih jedinica.

LOKACIJAJužnoafrička Republika, Provincija Mpumalanga, Johannesburg
InvestitorESKOM Holding South Africa 
KlijentIDS - Industryservice and Plant Construction South Africa 
Opis izvršenih uslugaMontaža i zavarivanje:
- Cijevnih sistema
- Membranskih zidovi
- Grijaćih površine
- Cijevi (visokotlačne, srednjetlačne i niskotlačne)
- Komponenti
- Uključujući kontrolu kvalitete i dokumentaciju

Superkritična termoelektrana Medupi je termoelektrana pogonjena na ugljen lokacijski smještana na sjevernom dijelu Južne Africi. Sastoji se od šest proizvodnih jedinica, instalirane snage 800 MW svaka. Ukupna proizvodnja ove termoelektrane je 4800 MW, što je čini  najvećom elektranom na ugljen na južnoj hemisferi i najvećom suho hlađenom elektranom na svijetu. Ugovori o izgradnji kotlova i turbina za termoelektranu Medupi najveći su ugovori koje je Eskom ikad potpisao u svojoj 90-godišnjoj povijesti. Planirani operativni vijek elektrane je 50 godina. Primarni izvođač radova je Hitachi Power Africa, dok je Alstom osigurao parne turbine. Energy service sudjelovao je u ovom pothvatu instalacijom cijevi, kontrolom kvalitete i aktivnostima zavarivanja za svih šest proizvodnih jedinica.

LOKACIJAJužnoafrička Republika, Provincija Limpopo, Lephalale
InvestitorESKOM Holding South Africa 
KlijentIDSIndustryservice and Plant Construction South Africa 
Opis izvršenih uslugaMontaža i zavarivanje:
- Cijevnih sistema
- Membranskih zidovi
- Grijaćih površine
- Cijevi (visokotlačne, srednjetlačne i niskotlačne)
- Komponenti
- Uključujući kontrolu kvalitete i dokumentaciju

Rafinerija nafte Rijeka spada u rafineriju sa relativno dubokom konverzijomza proizvodnju tekućih ugljikovodičnih goriva. Nazivni kapacitet postrojenja je 4.500.000 t sirove nafte/godinu, a godišnje prerađuje nešto više od 2,0 mil/t sirove nafte. Glavni komercijalni proizvodi Rafinerije su benzinsko i dizel gorivo, te loživo ulje. Na postrojenju atmosferske destilacije, katalitičkog reforminga i katalitičkog krekinga (FCC), proizvodi se i frakcija C3 i C4 ugljikovodika, koja predstavlja ukapljeni naftni plin (UNP), a u sklopu rafinerijskih pogona proizvode se i goriva za mlazne motore od petrolejske frakcije sa sadržajem sumpora do 0,3%. 

ENERGY SERVICE sudjelovao je kao dio tima u projektu:

Poboljšanje učinkovitosti procesne peći u INA Rafineriji nafte Rijeka 327-H-003 (CO kotao)

Potpuna Rekonstrukcija procesne peći koje je uključivala potpunu zamjenu: plamenika, uvođenje sustava upravljanja plamenikom (BMS) na postojeći sustav instrumenata upravljanja i sigurnosti, zamjenu rampe plamenika, zamjenu i ugradnju dijela opreme za mjerenje i upravljanje, zamjenu FGR ventilatora, zamjena FD ventilatora, ugradnju sustava za optimizaciju izgaranja (TDLS), zamjenu dijelova tlačnih dijelova unutar kućišta kotla, zamjenu vatrostalne izolacije u zonama radova obnove, rekonstrukciju zaklopke i izlaznog dimovodnog kanala i njegovo spajanje na postojeći FCC sustav upravljanja.

LOKACIJAHrvatska, Rijeka
InvestitorINA d.d.
KlijentIDS Industrieservice und Anlagenbau GmbH Germany
Opis izvršenih usluga- kompletna zamjena plamenika
- zamjena rampe plamenika
- zamjena dijelova tlačnih dijelova unutar kućišta kotla
- rekonstrukcija klapne i izlaznog dimovodnog kanala i njihovo spajanje na postojeći sustav upravljanja i upravljanja FCC-a
Radovi su obavljeni u suradnji s partnerskim tvrtkama

Rijeka oil refinery is a refinery with a relatively deep conversion for the production of liquid hydrocarbon fuels. The nominal capacity of the plant is 4,500,000 t of crude oil / year, and it annually processes slightly more than 2.0 mil / t of crude oil. The main commercial products of the Refinery are gasoline and diesel fuel, and fuel oil. Atmospheric distillation, catalytic reforming and catalytic cracking (FCC) plants also produce C3 and C4 hydrocarbon fractions, which are liquefied petroleum gas (LPG), and refineries also produce fuels for jet engines from the petroleum fraction.

ENERGY SERVICE participated as a part of team for the project:

Efficiency improvement of process furnaces in INA Rijeka Refinery327-H-003 (CO boiler)

Complete reconstruction of the process furnace which included:complete replacement of the burners, implementation of the burner control system (BMS) to the existing control and safety instrumentation system, replacement of the burner ramp, replacement and installation of part of the metering and control equipment, replacement of the FGR fan, replacement of the FD fan, installation of the combustion optimization system (TDLS), replacing pressure parts sections inside the boiler housing, replacing the refractory insulation in the restoration work zones, reconstructing the flapper and the outlet flue duct and connecting it to the existing FCC control and command system.

LOCATIONCroatia, Rijeka
InvestorINA d.d.
ClientIDS Industrieservice und Anlagenbau GmbH Germany
Scope of services

Medupi Supercritical Thermal Power Plant is a coal-fired thermal power plant located in the northern part of South Africa. It consists of six production units, with an installed capacity of 800 MW each. The total production of this thermal power plant is 4800 MW, which makes it the largest coal-fired power plant in the southern hemisphere and the largest dry-cooled power plant in the world. The contracts for the construction of boilers and turbines for the Medupi thermal power plant are the largest contracts Eskom has ever signed in its 90-year history. The planned operating life of the power plant is 50 years. The primary contractor is Hitachi Power Africa, while Alstom has provided steam turbines. ENERGY SERVICE participated in this venture with pipe installation, quality control and welding activities for all six production units

LOCATION South Africa, Limpopo Province, Lephalale 
Investor ESKOM Holding South Africa 
Client IDSIndustryservice and Plant Construction South Africa 
Scope of services Erection and Welding of: Connecting Tubes, Membrane Walls, Heating Surfaces Pipes (HP, IP and LP), Components, Including quality control and documentation 

Kusile Supercritical Thermal Power Plant is the world’s fourth-largest coal-fired power station, and will help boost South Africa’s capacity to support the country’s economy. Kusile Thermal Power Plant is coal-fired power plant consists of six production units of 800 MW installed capacity, which makes a total production capacity of 4,800 MW. ENERGY SERVICE Ltd. participated in this endeavour with pipe instalation, QC and welding activities for all six of the station’s 800-MW generating units.

LOCATION South Africa, Mpumalanga, Province, Johannesburg 
Investor ESKOM Holding South Africa 
Client IDS - Industryservice and Plant Construction South Africa 
Scope of services Erection and Welding of: Connecting Tubes, Membrane Walls, Heating Surfaces Pipes (HP, IP and LP), Components, Including quality control and documentation 

Soon to become one of the largest natural gas processing facilities in the world. The plant will receive multi-component gas (Ethane, propane, butane, pentane-hexane fraction, and helium) from the Yakutia and Irkutsk gas production centers, which are being established by Gazprom within the Eastern Gas Program.

Design processing capacity: 42 billion cubic meters of natural gas per year.
Helium production: up to 60 million cubic meters per year.
Ethane production: around 2.5 million tons per year.
Propane production: around 1 million tons per year.
Butane production: around 500,000 tons per year.
Pentane-hexane fraction production: around 200,000 tons per year.
Production trains: 6.
Plant’s area: 800 hectares.

LOCATION Russian Federation, Amur Region, Svobodny 
Investor GAZPROM 
Client VELESSTROY 
Scope of services Complete pipe instalation of: the inside part of the compressor unit, the outside part of the compressor unit, assembly and welding of all necessary structures, centering before commissioning the compressor, delivery of the unit to the client with all necessary documentation

ENERGY SERVICE

ENERGY SERVICE is growing engineering and mechanical company with strong focus on project development and execution of electric and mechanical projects in Power and Oil&Gas sector.
contact us
arrow-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram